UN: 1588 CYANIDE, ANORGANISCH, FEST, N.A.G.
Klasse 6.1 / Verpackungsgruppe I / Code: T5
oder
UN: 1588 CYANIDE, ANORGANISCH, FEST, N.A.G.
Klasse 6.1 / Verpackungsgruppe II / Code: T5
oder
UN: 1588 CYANIDE, ANORGANISCH, FEST, N.A.G.
Klasse 6.1 / Verpackungsgruppe III / Code: T5


siehe auch UN 1935 (Stoff in anderer Konsistenz)